K1레지던스 부평점 - 고품격 풀옵션 원룸텔

고객센터

  • 묻고답하기
상담문의 : 032-502-8383


 
작성일 : 19-12-18 09:54
빈방 문의
 글쓴이 : 김수진
조회 : 1,249  
1. 성  명 : (      김수진            )

2. 연락처 : (        010-7541-0750          )

3. 이메일 : (    thsu2662@naver.com              )

4. 성  별 : (        여자          )  (예 : 남, 여)

5 .직  업 : (    기타            )  (예: 학생, 직장인, 자영업, 기타)

6. 입실예정일 : (    2019    )년 (12  )월 (30  )일

7. 거주예정기간 : (  3~6    )개월 정도

8. 기타 궁금하신 내용

1. 방 좀 큰데는 가격이 얼마부터 있나요?(외창에 샤워룸. 풀옵션이요)

 
   
 


관리자